Vår personal 

Jan Stein
European Patent Attorney
Aukt. Patentombud (SE)
Grundare och Partner

Jan Stein har mer än 30 års patenterfarenhet. Han utarbetar och handlägger svenska och europeiska patentansökningar, invändningar och besvär. Jan har stor erfarenhet av invändningar, besvär och muntliga förhandlingar vid EPO, även baserade på bevismaterial rörande öppen utövning.

Jan har i fem års tid varit expertvittne i dansk domstol (Landsrätten och Högsta domstolen) och i norsk domstol (Oslo Tingsrätt och Borgarting Lagmannsrett).

Jan har varit patentombud på patentbyrå sedan 1997, och har även tidigare erfarenhet som industripatentombud på Alfa Laval AB (1993-1997). Dessförinnan var han granskare ett par år på Patent- och registreringsverket (PRV) och medlem av gransknings- och invändningsavdelningar på det Europeiska Patentverket (EPO) under drygt fem år. 

Under åren 1997 - 2005 var Jan koncernkurschef i europeisk patentpraxis på patentbyrån Albihns AB (numer del av Zacco AB). Mellan 2006 och 2010 var han patentchef på Groth & Co.

År 1993 grundade Jan "EQE-programmet", en tvåårig kurs om fyrtio heldagar inför auktorisationsexamen för blivande Europapatentombud. Kursprogrammet blev en del av Albihns kursverksamhet 1997 och av IP Akademin 2006. Han ledde kursprogrammet till och med 2011 och var under de arton åren föreläsare i de flesta av kursavsnitten. Jan föreläser fortfarande i europeisk patenträtt och har varit aktivt inblandad i utvecklingen i kursutbudet som hålls av European Patent Academy, en del av EPO.

Jan är även grundare till Ipracraft AB och är Civilingenjör (M) från KTH i Stockholm.

Email till Jan Stein


 

Sven Berg
European Patent Attorney  

Sven Berg har mer än 30 års patenterfarenhet från ombudssida och myndighetssida. Sven är väl förtrogen med att utarbeta och handlägga såväl svenska som europeiska patentansökningar, invändningar och besvär, som han har stor erfarenhet av, vilket också innefattar muntliga förhandlingar. Han har även väl förtrogen med databassökningar och intrångsanalyser    

Sven har drygt 10 års erfarenhet som patentombud och 23 år som patentgranskare vid European Patent Office (EPO) i München.  

Inom patent har Sven framför allt erfarenhet inom tillämpad fysik, speciellt optik, ultraljud, kontaktlinser, mikrovågor, men har också arbetat med patent för  förpackningar, elektriska kontakter, integrerade kretsar, tändstift, transportanordningar och mer.  

Sven har även goda kunskaper inom konstnärlig upphovsrätt.

Email till Sven Berg

 

 

Peter Thomasson
Aukt. Patentombud (SE)
Partner

Peter Thomasson utarbetar patentansökningar på svenska och engelska inom det mekaniska området och handlägger dessa gentemot patentmyndigheter både i Sverige och utlandet. Peter har också erfarenhet av att identifiera och utvärdera vad som kan patentsökas inom utvecklingsprojekt och av annan immaterialrättslig rådgivning anpassad efter kundens önskemål. Peter har vidare erfarenhet av invändningsförfaranden vid olika patentmyndigheter och av att ha företrätt kunder vid muntliga förhandlingar vid Patent- och Registreringsverket (PRV) och Patentbesvärsrätten (PBR) i Sverige. Peter har dessutom deltagit som tekniskt biträde  vid muntliga förhandlingar vid det Europeiska Patentverket (EPO) och vid Oslo Tingsrätt. Peter har även hållit utbildningar för användare av patentsystemet både under sin tid på PRV och inom industrin. Peter har också översatt finska och tyska patent till Svenska. Peter deltog under 2015  på uppdrag av SPOF och FICPI Sweden i utarbetandet av av remissvar på Patentlagutredningens slutbetänkande.

Peter har ca 25 års erfarenhet av patent och har varit verksam som patentombud i Sverige sedan 1999. Utöver erfarenheten som patentombud har Peter också varit IPR Manager på ett bolag inom Ericsson-koncernen (1995-1999) samt granskare på PRV (1991-1995) och började på Ipracraft AB i januari 2016.

Peter är Civilingenjör (M) från KTH i Stockholm och är medlem i SPOF, och SIPF.

Email till Peter Thomasson

Elisabeth Einemo
European Trademark & Design Attorney
Aukt. IP-ombud (SE)
Partner

Elisabeth har under åren 1983-2008 arbetat som immaterialrättskonsult på Groth & Co KBs juridik- och varumärkesavdelning och under denna tid även på Groths dotterbolag Enderborg Trademarks AB.  Därefter har hon varit aktiv som fristående immaterialrättskonsult och samarbetat med Markolog HB i specifika ärenden, främst i internationella varumärkesärenden hos WIPO och i EU-varumärkesärenden och EU-invändningar. Från hösten 2014 är hon ansluten till Ipracraft AB.

Elisabeth har mer än 30 års erfarenhet av handläggning av varumärkesärenden både i Sverige, OHIM, WIPO och internationellt inkluderande rådgivning, varumärkes-strategier, invändningar, upprätta och förhandla avtal och hantering av varumärkes- och andra immaterialrättsliga portföljer. Hon har vidare handlagt varumärkesärenden i patentbesvärsrätten och i tingsrätter. Elisabeth har deltagit i ett flertal ECTA-konferenser (European Community Trademark Association) och är medlem i SIPF och IP-Samfundet. Hon har språkkunskaper i svenska, norska, engelska, tyska och franska.  

E-mail till Elisabeth EinemoPatrik Blidefalk
Patentombud
Partner

Patrik är Civilingenjör (Elektroteknik) från KTH i Stockholm.

Patrik har ca 20 års erfarenhet av patentfrågor i allmänhet, varav de senaste ca 10 åren som patentombud, och dessförinnan som granskare på PRV.

Patrik utarbetar och handlägger patentansökningar inom det elektrotekniska området, såsom telekommunikation, elkraft, elektronik och mjukvarurelaterade uppfinningar, med tonvikt på telekommunikation och medicinteknik. 

Patrik ägnar sig även åt patenterbarhetsanalyser och rådgivning i intrångsärenden.

Patrik har hållit föreläsningar inom patenträtt.

Språk: Svenska, engelska och tyska.

Medlemskap: SIPF

E-mail till Patrik Blidefalk 


Lennart Tåquist
European Patent Attorney
Seniorrådgivare

Lennart har mångårig erfarenhet av flerpartsärenden (intrångs- och ogiltighetsmål, interimistiska förbud samt invändning, besvär och muntliga förhandlingar vid såväl EPO som vid PRV) och licensiering.

Lennart är Bergsingenjör från KTH 1967. Han påbörjade sin patentkarriär vid Stockholms Patentbyrå (numer benämnd Zacco).  1971 bytte han till patentavdelningen på Sandvik AB, som utvecklar och tillverkar verktyg för metallbearbetning, verktyg och maskiner för gruvbrytning, höglegerade rostfria stål och hårdmetaller.

Lennart utnämndes till patentchef 1978 och sedermera även vice VD för IP, och behöll den positionen fram till sin pensionering 2008. Lennart var därefter fram till 2015  seniorrådgivare för Sandvik i IP-frågor. 

Lennart är numer seniorrådgivare för Ipracraft AB.  

E-mail till Lennart Tåquist  

Gerhard Miksche, fil. dr, docent
Immaterialrättskonsult
Seniorrådgivare

I egenskap av immaterialrättskonsult har Gerhard stor erfarenhet av utarbetande av licensavtal, förberedelser för intrångs- och ogiltighetstalan och som tekniskt biträde i domstol, såväl utomlands som i Sverige. Gerhard har vidare utarbetat ett stort antal patenterbarhetsanalyser och utlåtanden om patentintrång/freedom to operate. Han har även handlagt patent- och varumärkesansökningar för sina klienter i Sverige och internationellt.

Gerhard har bred vetenskaplig och teknisk erfarenhet, som sträcker sig från mekanik och pappersmassateknik över kemi och bioteknik till medicinsk teknik och läkemedelsområdet.

1971 blev Gerhard fil. lic vid institutionen för organisk kemi vid Göteborgs Universitet (GU). Han disputerade 1973 och blev samtidigt utnämnd till docent, och var 1973 - 1976 lektor i organisk kemi vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). 1977 – 1983 var Gerhard avdelningsdirektör vid Styrelsen för teknisk utveckling (STU), där han hade ansvar för läkemedel och medicinsk teknik och medverkade i biotekniska projekt.